Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helsevirkninger av stoffer i e-sigaretter

Det finnes et svært høyt antall av ulike typer e-sigaretter, med ulikt innhold av nikotin og andre stoffer. Både dette og ulike bruksmønstre vil kunne påvirke helseutfallet.

Nikotin

Den viktigste komponenten i e-sigaretter er nikotin. Dette gjelder både for den «ønskede» stimulerende effekten, men også for de «uønskede» helseskadelige effektene som kan forventes ved bruk av e-sigaretter.

Inntaket av nikotin i e-sigaretter synes å være så stort at en vil forvente de samme nikotinrelaterte effektene på hjerte- og karsystemet, lungefunksjonsutvikling hos fosteret og senere i livet, reproduktiv helse (prematur fødsel, dødfødsel og svangerskapsforgiftning) og kognitive effekter som man finner ved tobakksrøyking og snusbruk. 

Det er rimelig å anta at personer med forutgående hjerte- og karsykdom vil være mer utsatt for skadelige effekter på hjerte- og karsystemet (både akutt og kronisk) enn personer uten hjerte- og karsykdom. Videre må foster, barn og ungdom ansees som særlig følsomme for nikotineksponering. 

Andre stoffer

  • Stoffer som propylenglykol og akrolein vil kunne forårsake irritasjonseffekter ved bruk av e-sigaretter.
  • Tobakkspesifikke nitrosaminer, stoffer som formaldehyd, acetaldehyd, PAH-forbindelser og ulike metaller (nikkel, kadmium) er kjent for å bidra til den kreftfremkallende effekten ved tobakksrøyking. Konsentrasjonene som en utsettes for av disse stoffene ved bruk av e-sigaretter er svært lave, og totalt sett vil vi anse kreftrisikoen som neglisjerbar. 
    Denne konklusjonen er imidlertid basert på vurdering av de enkelte innholdsstoffer i aerosolen hver for seg.

Det trenges derfor ytterlige forskning basert på inhalasjon av aerosoler fra e-sigaretter for å verifisere disse konklusjonene. Spesielt viktig er det å se på effekter av langsiktig bruk av e-sigaretter. Dette gjelder kreftrisiko, hjerte- og karsykdom og andre uønskede helseutfall

Hindre at e-sigaretter blir inngang til nikotinbruk

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å forhindre at nye generasjoner blir nikotinavhengige, og således kan rekrutteres til økt røyking av vanlige sigaretter og snusbruk. Det er derfor viktig å sørge for at ungdom ikke begynner å bruke e-sigaretter som en inngang til andre former for nikotinbruk som vanlig røyking og snusbruk

E-sigaretter som røykesluttmiddel

For røykere som ikke er i stand til å slutte å røyke, må man anta at en fullstendig overgang til e-sigaretter vil medføre en risikoreduksjon, og da spesielt for kreftutvikling. Til nå foreligger det ikke uavhengige data som dokumenterer at røykere som gruppe går fullstendig over til e-sigaretter. Det er derfor svært usikkert i hvilken grad bruk av e-sigaretter, samtidig med vanlig røyking, innebærer redusert helserisiko. 

Ukjent langtidsrisiko

Det er verdt å presisere at bruk av e-sigaretter alene fortsatt vil innebære risiko for uønskede helseutfall hos brukerne, og da spesielt forbundet med inntaket av nikotin. Helserisikoen ved langtids bruk av e-sigaretter i befolkningen er ikke kjent.  

Nikotin fra passiv «røyking» av e-sigaretter

Nikotinnivåene i omgivelsene ved passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan gi omtrent like høye nikotinnivåer i blodet som hos en passiv røyker av vanlige sigaretter. Dette innebærer at en kan forvente tilsvarende skadelige nikotinrelaterte effekter ved passiv eksponering for e-sigaretter som for vanlige sigaretter.

Det betyr at passiv eksponering for aerosol fra e-sigaretter kan virke på hjerte- og karsystemet, ha sentralstimulerende effekter og bidra til avhengighet.

Read more

E-sigarett og Helse

E-sigaretter, Røykeslutt og helse​

Elektroniske sigaretter brukes oftest for å slutte å røyke eller i stedet for sigaretter. E-væske med nikotin er inntil videre kan bestilles fra utlandet som legemiddel.

Forskningen fram til nå tyder på at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. E-sigaretter har vært på markedet i rundt ti år, og man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå.

Røykeslutt og e-sigaretter​

Det er foreløpig ikke nok vitenskapelig dokumentasjon til å fastslå hvor effektive e-sigaretter er som hjelpemiddel ved røykeslutt, men enkeltstudier har vist at e-sigaretter kan dempe røyksug og abstinenser i forbindelse med nedtrapping eller røykeslutt på linje med nikotinlegemidler.

E-sigaretter har på kort tid blitt populært blant mange røykere som vil slutte. Skal du slutte å røyke, kan det være lurt å kombinere med flere typer hjelp, f.eks å ta det opp med fastlege.

Et alternativ til e-sigaretter er legemidler som er ment til røykeslutt. Anbefalingene fra Helsedirektoratet er å slutte med en kombinasjon av legemidler til røykeslutt og samtalestøtte.

Ecig 650x450 1 | Vape for you | Vape24

Regler for salg av e-sigaretter

Imidlertid kan privatpersoner som ønsker å bruke e-sigaretter med nikotin som røykeavvenningsprodukt importere disse fra utlandet som legemiddel. Ved innførsel eller forsendelse skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk, og det kan være behov for en legeerklæring for å få produktet gjennom tollen. Legemiddelverket har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter.

Alle e-sigaretter (både med og uten nikotin) omfattes av tobakksskadelovens begrensninger i form av blant annet reklameforbud og 18 års aldersgrense.

file 20181012 119123 6c6r6c | Vape for you | Vape24

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

E-sigaretter er mindre skadelig enn tobakksrøyking, men ikke uten helserisiko, ifølge Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter».

Det finnes fortsatt få vitenskapelige studier av helsekonsekvenser ved bruk av e-sigaretter, og ingen kunnskap om langtidseffekter. Noen studier viser at luftveiene blir irriterte. I noen e-sigaretter har man funnet metaller og ulike stoffer som kan være kreftfremkallende. Nikotinholdige e-sigaretter tilfører kroppen nikotin og vil ha de samme skadelige virkningene som nikotin fra tobakk/andre nikotinprodukter.

I vanlige sigaretter er det imidlertid andre stoffer enn nikotin som er de farligste. Siden det ikke skjer forbrenning av tobakk i e-sigaretter, dannes ikke de samme skadelige stoffene som når man røyker vanlige sigaretter. Det er derfor sannsynlig at den enkelte røyker vil få redusert risiko for  helseskader ved å bytte ut alle vanlige sigaretter med e-sigaretter.​

Andre farer ved e-sigaretter – pass på barn

E-sigaretter selges på nettsteder og i butikker, og det er stor variasjon i typer e-sigaretter og innhold i væsken som dampes. Den tekniske kvaliteten varierer, og det er funnet mangler i enkelte produkters innholdsfortegnelse.

Lekkasje av nikotinholdig væske kan oppstå ved bytte eller påfyll av væskebeholderen eller ved eventuelle tekniske feil. I større mengder er nikotin en farlig gift. Hold nikotinholdige e-sigaretter og e-væske unna barn.

Bruk av e-sigaretter innendørs

Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk.

Imidlertid finnes det stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager. Dampen fra nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg. Dette kan være særlig uheldig for gravide, barn og hjertesyke.

Dampen er ikke luktfri, og den kan medføre ubehag og reaksjoner for eksempel for astmatikere og allergikere.Det gjelder for e-sigaretter både med og uten nikotin.

 

Read more